Selecteer een pagina

Artikel 1 toepassing van de Algemene Voorwaarden.

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden op alle diensten en producten van DClaes bv, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant.
Door het aanvaarden en plaatsen van een bestelling, zowel telefonisch als via e-mail erkent de klant de algemene voorwaarden van DClaes bv te aanvaarden.

DClaes bv staat onder bedrijf:

BTW BE 0689.950.508
Besloten Vennootschap
Kolisheide 24
3910 Pelt
België.

1.2 DClaes bv kan op ieder moment zijn Algemene Voorwaarden aanpassen.

1.3 Klant kan ieder jaar zelf beslissen voor verlenging van afgenomen diensten of niet.

1.4 Alle prijzen op DClaes.be zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Artikel 2. Aanbiedingen, orderbevestiging, facturatie en offertes.

2.1 De offertes en aanbiedingen van DClaes bv zijn te allen tijde vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Dit kan via e-mail, mondeling, telefonisch, via afspraak op kantoor of bij klant thuis.
De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeldt in de offerte. De offertes worden steeds excl. BTW opgesteld tenzij anders vermeld.
De geldigheidsduur van een offerte bedraagt 7 dagen voor de uitvoering van een opdracht binnen de 6 maanden tenzij anders vermeld op de offerte. 

DClaes bv kan zijn offertes te allen tijde eenzijdig intrekken of herroepen zonder dat DClaes bv hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is. 

2.2 Facturatiecyclus, Na akkoord Overeenkomst en Algemene Voorwaarden voor aankoop, service of product voor vaste Klant of Freelance opdracht, zal factuur verzonden worden. Wanneer Klant niet betaald na 30 dagen wordt een éérste herinneringsfactuur verzonden. Na 7 dagen nog niet betaald terug een herinneringsfactuur.
Na het verstrijken van 45 dagen zonder betaling, zal de facturatie doorgegeven worden aan een incassobureau.

Hiervoor geldt de volgende regel:

Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege in gebreke zonder dat een aanmaning vereist is.
Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn zijn automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan 1,5% per maand, evenals een schadevergoeding van 15% met een minimum 50 €.

2.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

2.4 De offerte of factuur kan niet worden opgesplitst in verschillende periodes.

Artikel 3. Annulatie van website/bestelling.

3.1 Bij annulatie door klant kan de opdracht geannuleerd worden mits het betalen van schadevergoeding van 40 % van de overeengekomen offerte prijs, met steeds een minimum van € 150,00 Exclusief BTW

3.2 Wanneer factuur binnen 8 weken niet betaald wordt voor aangaan van een dienst of product, kan DClaes bv beslissen om de samenwerking stop te zetten.
De Klant krijgt een creditfactuur van de toegeschreven factuur, en verdere communicatie wordt stopgezet.

Artikel 4. Algemeen Aansprakelijkheid.

4.1 DClaes bv verbindt zich ertoe om alle diensten met zorg uit te voeren.
DClaes bv is niet schuldig of aansprakelijk in de realisering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input van de klant.

Artikel 5. Software Aansprakelijkheid.

5.1 Inzake software geldt het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag, …) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, …), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten en aanlevering bronbestanden.

6.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

6.2 Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (met name de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een eventuele gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door DClaes bv ontwikkelde sites en webapplicaties.

6.3 De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van DClaes bv te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal DClaes bv onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van DClaes bv waarvan hij kennisneemt.

6.4 Huisstijlelementen (Logo’s, foto’s, illustraties etc..) welke door de klant gebruikt zullen worden voor de websitecreatie, kunnen ons aangeleverd worden via info@dclaes.be of via de website Wetransfer.com.

6.5 Wanneer de opdrachtgever teksten, foto’s, illustraties dient aan te leveren/bezorgen. Dient dit binnen de 4 weken te gebeuren zodanig dat DClaes bv de afgesproken deadline kan nakomen. Gebeurt dit niet in de afgesproken termijn, dan zal DClaes bv de deadline automatisch doen opschuiven.

6.6 Het geleverde materiaal aan DClaes bv dient de wettelijke eigendom te zijn van de klant indien auteursrechten op het geleverde materiaal berusten.
DClaes bv s niet verantwoordelijk of kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de door de klant geleverde materiaal indien hierop auteursrechten berusten.

Artikel 7. Hosting, verlenging en Domeinnaam.

7.1 DClaes bv is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

7.2 De hostingdiensten worden door DClaes bv aan de klant doorgegeven per kalenderjaar, mits betaling van de verschuldigde vergoeding door de klant. De actuele prijslijst is terug te vinden op de website dclaes.be en kan jaarlijks worden aangepast bij stijging of daling van de hostingdienst.
Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen uiterlijk 2 maanden voor het bereiken van de vervaldatum. De klant kan de opzeg aan DClaes bv overmaken per aangetekende brief of per e-mail waarop akkoord gekregen door antwoord van DClaes bv.
Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

7.3 Bij jaarlijkse verlenging, vanaf het 2de jaar krijgt de Klant 6 weken voor vervaldatum een factuur die binnen de 4 weken dient betaald te worden.
Wanneer factuur niet tijdig betaald wordt door Klant, dan komt de verlenging in gedrang en is DClaes bv niet verantwoordelijk als afgenomen diensten uitgeschakeld worden zoals website beschikbaarheid of domeinnaam quarantaine omwille niet tijdig betaald door Klant.

7.4 Webhosting informatie:
https://www.siteground.com/

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst.

8.1 Bij het beëindigen van de overeenkomst kan men op vraag een back-up ontvangen van de website. Ook zal de transfercode van de domeinnaam medegedeeld worden via e-mail. Dit is een gratis dienst. De backup zal via Wetransfer.com overgemaakt worden.

Artikel 9. Portfolio

9.1 De Klant gaat ermee akkoord dat de door DClaes bv ontwikkelde dienst wordt opgenomen in het portfolio van dclaes.be of jclaes.be.

9.2 De klant gaat ermee akkoord dat DClaes.be een link toevoegt,
“Webdesign DClaes.be“op de geleverde website.

Artikel 10. Nietigheid

10.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen DClaes bv en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 11. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

11.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van DClaes.be onder de bedrijfsnaam DClaes. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Pelt en/of Hasselt (België).

Artikel 12. BTW tarief betreffende werken aan/in woning

12.1 Btw-tarief: bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

* de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken B47

* de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt

* de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker

Wanneer minstens aan één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Algemene voorwaarden DClaes BV – November 2023.